Company Logo

KONKURS PLASTYCZNY "Najpiękniejszy motyl"

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU

KONKURSIE PLASTYCZNYM

POD HASŁEM NAJPIĘKNIEJSZY MOTYL

 

Cele konkursu:

 • Rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz uzdolnień dzieci

i młodzieży

 • Wzbogacenie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych

 • Pielęgnowanie tradycji powitania wiosny

Organizatorzy konkursu:

Izabela Guzicz, Katarzyna Jankowska

Regulamin

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII SP w Młynarach.

 

 1. Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – klasy 1-3

 • II kategoria- klasy 4-6

 • III kategoria- klasy 7-8

 

 1. Technika pracy: dowolna – malarstwo, pastele, akwarela, wydzieranka, wyklejanka, wyszywanka, z użyciem tkanin, koronek, bibuły, plasteliny, modeliny, cekinów, piór itp.

 2. Forma pracy: przestrzenna – wycięty motyl do zawieszenia lub przypięcia

 

 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe za zajęcie I miejsca w każdej kategorii wiekowej.

 2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

 3. Pod uwagę brana jest samodzielność wykonania pracy

 

Każda praca powinna zawierać metryczkę zawierającą: imię, nazwisko, klasę autora

 

Pracę należy dostarczyć do organizatorów konkursu do dnia 15.03.2024 r

 

ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

 

Konkurs recytatorski kl. I-III SP oraz Przedszkola w Młynarach

Regulamin konkursu recytatorskiego dla klas 0-III

Poezja dziecięca o tematyce wiosennej”

Ważnym celem w edukacji polonistycznej jest uświadomienie uczniom roli języka, jako porozumiewania się z innymi ludźmi oraz ćwiczenie pamięci i wyobraźni. Zdobycie umiejętności wypowiadania się jest czynnością długotrwałą, wymagającą urozmaiconych i systematycznie prowadzonych ćwiczeń, ciekawych zajęć i atrakcyjnych konkursów motywujących uczniów do wypowiadania się poprawnie pod względem dykcji. Taką możliwość daje konkurs recytatorski, w którym uczniowie mają możliwość uczenia się atrakcyjnych, rymowanych wierszy. Mają też wówczas możliwość wypowiadania się i występu przed publicznością, uczą się właściwych zachowań w różnych sytuacjach. Konkurs kierowany jest do dzieci z Przedszkola w Młynarach oraz kl. I-III szkoły podstawowej w Młynarach.

1. Przewidywany termin realizacji- w tygodniu 21 marca 2024r. (konkurs z okazji I Dnia Wiosny)

2.Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach-

I etap – eliminacje klasowe:

Wychowawcy klas wybierają po 5-7 uczniów z klasy i podają nazwiska do organizatorów do

18 marca 2024r.(poniedziałek).Następnie uczniowie wspólnie z wychowawcą lub rodzicami przygotowują jeden dowolny wiersz z poezji dziecięcej o tematyce wiosennej. Uczniowie w tym etapie otrzymują od wychowawców ocenę celującą za przygotowanie utworu na pamięć.

II etap- eliminacje szkolne:

W tym etapie biorą udział uczniowie klas 0-III, po 5-7 uczniów z każdej klasy. Podczas recytacji uczniowie mogą wspomagać się gestem, mimiką, ruchami, rekwizytami. Konkurs będzie oceniać komisja w składzie:

- dyrektor/wicedyrektor

-logopeda;

- pedagog;

- nauczyciel biblioteki.

Ogłoszenie wyników zostanie umieszczone na stronie szkoły. Na uczniów czekają dyplomy i nagrody rzeczowe. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Organizator- Wioletta Kisiel, Renata Citowicz

SZKOLNY KONKURS „EKO-PISANKA WIELKANOCNA”

CELE KONKURSU:

1. Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

2. Pobudzanie ekologicznej inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.

3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.

4. Promowanie twórczości dziecięcej.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Młynarach.

2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy– do dnia 19 marca 2024 roku. (sala nr 5)

3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości.

4. Uczestnicy konkursu korzystają z ekologicznych materiałów np. włóczki, sznurka, tkaniny, ziaren, kasz, przypraw, traw, liści itp.). Nie stosujemy sztucznych ozdób, cekinów, naklejek.

5. Komisja oceni prace według następujących kryteriów: - ogólne wrażenie artystyczne - oryginalność i pomysłowość prac - opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie ekologicznych materiałów - wkład pracy - walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki) - estetyka wykonania.

6. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 21 marca 2024 roku.

7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a dla laureatów 3 pierwszych miejsc przewidziano nagrody rzeczowe.

Organizator: Magdalena Iwanicka.

 

6 marca Święto logopedów

Dzień 6 marca jest szczególnym świętem dla logopedów w całej Europie. To moment, w którym celebrowana jest praca tych specjalistów, którzy zajmują się diagnozowaniem i terapią zaburzeń mowy. Europejski Dzień Logopedy stanowi okazję do podkreślenia znaczenia logopedii dla rozwoju mowy i komunikacji. W tym artykule przyjrzymy się roli logopedy, zadań jakie wykonuje oraz jakie korzyści możemy osiągnąć dzięki ich wsparciu.

Rola Logopedy Logopeda to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem, terapią, oraz profilaktyką zaburzeń mowy i komunikacji. Ich praca ma na celu poprawę płynności, artykulacji, zrozumiałości, a także rozwój umiejętności komunikacyjnych u osób w różnym wieku. Logopedzi pracują zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi, którzy mogą borykać się z różnego rodzaju trudnościami w mówieniu, rozumieniu mowy, czy też zaburzeniami języka pisanego. Zadania Logopedy Logopeda wykonuje wiele różnorodnych zadań, aby wspierać osoby z zaburzeniami mowy i komunikacji. Oto kilka głównych obszarów, na których się skupiają: Diagnoza i ocena – Logopedzi przeprowadzają szczegółową ocenę pacjenta, aby zidentyfikować i zrozumieć naturę i przyczyny jego zaburzeń mowy. Wykorzystują różne metody i narzędzia, takie jak testy mowy, obserwacje i wywiady, aby dokładnie zdiagnozować problem i stworzyć odpowiedni plan terapeutyczny. Terapia indywidualna – Logopedzi pracują z pacjentem w celu poprawy jego umiejętności komunikacyjnych. Wykorzystują różnorodne techniki i ćwiczenia, aby rozwijać mowę, artykulację, rozumienie mowy, czy też umiejętność czytania i pisania. Terapia logopedyczna jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Terapia grupowa – Logopedzi często organizują terapię grupową, w której pacjenci mają okazję pracować nad swoimi umiejętnościami komunikacyjnymi w grupie rówieśników. Tego rodzaju terapia może być szczególnie korzystna dla dzieci, które mogą wzmacniać swoje umiejętności poprzez obserwację i interakcję z innymi. Wsparcie dla rodziców i opiekunów – Logopedzi nie tylko pracują z pacjentami, ale również zapewniają wsparcie i poradnictwo dla rodziców i opiekunów. Udzielają wskazówek i informacji na temat sposobów, w jaki mogą wspierać rozwój mowy u swoich dzieci w domu i w codziennych sytuacjach. Korzyści z Terapii Logopedycznej Terapia logopedyczna może przynieść wiele korzyści zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Oto kilka z nich: Poprawa komunikacji – Terapia logopedyczna pozwala na poprawę umiejętności komunikacyjnych, co może znacząco wpływać na jakość życia pacjentów. Poprawa płynności mowy, artykulacji i zrozumiałości otwiera nowe możliwości komunikacji. Wzmocnienie pewności siebie – Dzięki terapii logopedycznej, osoby z zaburzeniami mowy mogą zyskać większą pewność siebie w komunikacji. Poprawa umiejętności mówienia i rozumienia mowy wpływa na poczucie własnej wartości i integrację społeczną. Terapia logopedyczna jest niezwykle istotna dla rozwoju mowy i komunikacji. Dzięki pracy logopedów, osoby z zaburzeniami mowy mają szansę na poprawę umiejętności komunikacyjnych, co wpływa na ich jakość życia i integrację społeczną. Warto podkreślać znaczenie logopedii oraz promować świadomość i dostęp do terapii logopedycznej. Podziękowania dla Logopedów Wszyscy powinniśmy doceniać pracę logopedów i ich wkład w rozwój mowy i komunikacji. Europejski Dzień Logopedy to doskonała okazja do złożenia swoich podziękowań i życzeń logopedom, którzy codziennie angażują się w pomoc i wsparcie dla osób z zaburzeniami mowy.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole

       

            Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone
21 lutego. Święto ma służyć promocji języka ojczystego oraz uświadomieniu społeczeństwu, jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się językiem ojczystym w życiu codziennym. Język polski jest językiem ojczystym dla ponad 45 milionów osób, z czego ok. 38 milionów mieszka w Polsce.  W tym dniu w naszej szkole na lekcjach języka polskiego  pojawiły się łamigłówki, ciekawostki językowe, rebusy oraz zabawy interaktywne. Uczniowie mogli spróbować swych sił w ćwiczeniach dotyczących poprawności językowej, frazeologizmów oraz ciekawostek języka polskiego. Na szkolnym korytarzu pojawiła się okolicznościowa gazetka z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK 2024/2025

Dyrektor szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach przekazuje informacje o naborze do klas pierwszych  na rok szkolny 2024/2025:

 1.   Obowiązek szkolny:

1)  Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2)  Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:

 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

2.    Kryteria naboru:

1)   Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (zgłoszenie)

2)   Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej (wniosek).

3)   W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są kryteria określone w ustawie z dnia 1 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Prosimy rodziców, o dostarczenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej do dnia
17.04.2024r.

Druki wniosków i zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie.

Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców/prawnych opiekunów dokumenty można dostarczyć pocztą lub do sekretariatu szkoły.

Dokumenty w załącznikach.

Konsultacje II półrocze 2023/2024

Godziny dostępności nauczycieli w szkole przeznaczone na konsultacje
rok szkolny 2023/2024

II półrocze

Bardzo prosimy, aby Państwo umawiali się z wybranym nauczycielem na konsultacje przynajmniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem konsultacji.

Plan konsultacji w załączeniu

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (plan konsultacji.docx)plan konsultacji.docx18 Kb

Moja budowla LEGO

      Po tegorocznych feriach zimowych uczniowie klas I-III przynosili do szkoły budowle z klocków ,,LEGO” na konkurs ,,Moja budowla LEGO”. Było kolorowo i ciekawie. Niektóre budowle nawet się poruszały – były zbudowane wg własnego pomysłu. 16.02.2024r komisja wybrała zwycięzców spośród 21 autorów prac. Oto zwycięzcy:

1 miejsce: Oskar Citowicz, Dorian Kiciński;

2 miejsce: Mateusz Iwanicki, Jakub Walczak, Nikodem Kujawa;

3 miejsce: Kaja Młynarczyk, Dominik Sacharczuk

Wyróżnienia: Mikołaj Mały, Maciej Paczuski.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 20 maja 2024 Imieniny obchodzą:
Aleksander, Bernardyn, Bazyli

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary