Company Logo

Harmonogram zajęc SPS II

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 23 WRZEŚNIA 2019

Harmonogram spotkań dla rodziców:

"Szkoła dla rodziców" -

"Konsultacje dla rodziców w ramach terapii pedagogicznej dysleksji" -

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu "Szkolna Pracownia Sukcesu II":

Klasa/Grupa

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

I

 

Zajęcia rozwijające
z języka angielskiego

11:40-12:25

p. Edyta Wasiluk-Jarosz

Zajęcia przyrodnicze rozwijające

 11:40-12:25

p. Wioletta Kisiel

 

Zajęcia rozwijające
z języka angielskiego

11:40-12:25

p. Edyta Wasiluk-Jarosz

Zajęcia przyrodnicze rozwijające

 11:40-12:25

p. Wioletta Kisiel
 

II

 

Zajęcia przyrodnicze rozwijające

11:40-13:10

p. Edyta Rożak

Zajęcia rozwijające
z języka angielskiego

11:40-12:25

p. Marta Matak

 

Zajęcia rozwijające
z języka angielskiego

11:40-12:25

p. Marta Matak

III

 

Zajęcia rozwijające
z języka angielskiego

11:40-12:25

p. Beata Dusza

Zajęcia rozwijające
z języka angielskiego

11:40-12:25

p. Beata Dusza

Zajęcia przyrodnicze rozwijające

11:40-13:10

p. Edyta Rożak
 

IV

 

Zajęcia przyrodnicze rozwijające

12:30-14:00

p. Irena Afranowicz

   

Zajęcia rozwijające
z języka angielskiego

12:30-14:00

p. Katarzyna Jankowska

V

 

Zajęcia rozwijające
z języka angielskiego

12:30-14:00

p. Edyta Wasiluk-Jarosz

 
   

Zajęcia przyrodnicze rozwijające

12:30-14:00

p. Irena Afranowicz

 

VI

Zajęcia przyrodnicze rozwijające

14:15-15:45

p. Izabela Guzicz

 
 

Zajęcia rozwijające
z języka angielskiego

12:30-14:00

p. Beata Dusza

 

 
VII

Zajęcia rozwijające
z języka angielskiego

14:15-15:45

p. Katarzyna Jankowska

     

 

VIII

Zajęcia rozwijające
z języka angielskiego

14:15-15:45

p. Edyta Wasiluk-Jarosz

       
Grupy łączone
IV-VIII

Socjoterapia gr. I

12:30-14.00

p. Małgorzata Kosińska

Socjoterapia gr. II

14:15-15.45

p. Małgorzata Kosińska 

Zajęcia terapia pedagogiczna dysleksji gr. I

12:30-14:00

p. Justyna Czubak

Zajęcia terapia pedagogiczna dysleksji gr. III

14:15-15:45

p. Justyna Czubak

 

Zajęcia terapia pedagogiczna dysleksji gr. II

12:30-14:00

p. Urszula Białobrzeska

 
 
Grupy łączone
VII-VIII
 

Zajęcia projekt biologiczno-chemiczny

14:15-15:45

p. Izabela Guzicz

Zajęcia projekt historyczny

14:15-15:45

p. Justyna Czubak

Zajęcia projekt dziennikarski

14:15-15:45

p. Urszula Białobrzeska

Zajęcia projekt informatyczny

14:15-15:45

p. Jan Radziszewski

Zajęcia projekt geograficzno-fizyczny

13:30-15:00

p. Wiesława Hulanicka 

Dokumenty rekrutacyjne SPS II

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin projektu Szkolna Pracownia Sukcesu II

REGULAMIN PROJEKTU

Szkolna Pracownia Sukcesu II

§ 1

Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie nr RPWM.02.02.02-28-0008/17 pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
 2. Projekt realizowany jest przez Gminę Młynary/Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach, 14-420 Młynary, ul. Warszawska 1.
 3. Działania realizowane będą na terenie Szkoły Podstawowej w Młynarach
  z uwzględnieniem wyjazdów, wyjść terenowych, wycieczek i szkoleń.
 4. Projekt realizowany jest od 01 sierpnia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.
 5. Ogólny nadzór nad realizacją oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu pozostaje w gestii Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach.

 

§ 2

Słownik pojęć

 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Projekt – projekt „Szkolna Pracownia Sukcesu II” – Realizator Gmina Młynary/Szkoła podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach;

Realizator Projektu – Gmina Młynary/Szkoła podstawowa im. Stefana Żeromskiego
w Młynarach;

Uczestnik/Uczestniczka Projektu – (uczeń/uczennica, nauczyciel, rodzic) – osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, bezpośrednio korzystająca z pomocy w ramach projektu;

Biuro Projektu – sekretariat Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Młynarach, ul. Warszawska 1, 14-420 Młynary;

Strona internetowa projektu – www.zs.mlynary.edu.pl

 § 3

Założenia projektu

 

 1. Celem ogólnym Projektu podniesienie kompetencji językowych, matematyczno-przyrodniczych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 175 (81K, 94M) uczniów Szkoły Podstawowej w Młynarach, podniesienie kompetencji wśród 20 nauczycieli (18K, 2M) i 70 rodziców (64K, 6M) poprzez realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających, wdrożenie nauczania metodą eksperymentu, indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doskonalenie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli oraz konsultacje i szkolenia dla rodziców w okresie 01.08.2019-30.06.2021.
 2. Działania projektowe obejmują:

ZADANIE 1: Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

a)     Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania z języka angielskiego dla uczniów klas I-VIII. Powstanie 8 grup 10-osobowych, 2h zajęć w tygodniu przez 4 semestry;

ZADANIE 2: Zajęcia rozwijające przyrodnicze – zajęcia dla uczniów klas młodszych.

a)     Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania przyrodnicze dla uczniów klas I-VI. Powstanie 6 grup 10-osobowych, 2h zajęć w tygodniu przez 4 semestry;

b)     Utworzenie przyszkolnej stacji przyrodniczej: wiata do prowadzenia zajeć terenowych;

c)     Wyjazdy edukacyjne: każda grupa weźmie udział w 1 wyjeździe do Akwarium Gdyńskiego i Centrum Eksperymentu w Gdyni;

d)     Warsztaty zielarskie: każda grupa weźmie udział w wyjazdowych warsztatach, które odbędą się w zagrodzie edukacyjnej „Ziołowy Dzbanek”;

e)     Organizacja 2 pikników naukowych w szkole.

ZADANIE 3: Indywidualizacja procesu nauczania

a)     Zajęcia pozalekcyjne terapeutyczne: „terapia pedagogiczna dyslekcji” dla uczniów klas IV-VI. Powstaną 3 grupy 8 osobowe, 2h zajęć w tygodniu przez 4 semestry;

b)     Konsultacje dla rodziców – spotkania raz w miesiącu przez 4 semestry;

c)     3 dniowy wyjazd terapeutyczny.

d)     Zajęcia pozalekcyjne terapeutyczne dla uczniów klas IV-VI. Powstaną 2 grupy 8 osobowe, 2h zajęć w tygodniu przez 4 semestry;

e)     Szkoła dla rodziców - 2 grupy 8 osobowe, 2h zajęć co 2 tygodnie (4h/miesiąc) przez 4 semestry;

f)       3 dniowy wyjazd terapeutyczny dziecka z rodzicem.

ZADANIE 4: Szkolny Ośrodek Kariery - SzOK

a)     Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym dla uczniów klas VII i VIII;

b)     Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla uczniów klas VII i VIII oraz ich rodziców;

c)     Wizyty na targach szkół średnich – jeden wyjazd w roku szkolnym;

d)     Wizyty zawodoznawcze w zakładach pracy – trzy wizyty dla każdej klasy.

ZADANIE 5: Realizujemy projekty – zajęcia rozwijające dla uczniów klas starszych.

a)     Zajęcia biologiczno - chemiczne dla uczniów klas VII-VIII. Powstaną 2 grupy 8-osobowe, 2h zajęć w tygodniu przez 2 semestry dla każdej z grup;

b)     Wyjazd edukacyjny: każda grupa weźmie udział w 1 wyjeździe do Akwarium Gdyńskiego i Centrum Eksperymentu w Gdyni;

c)     Zajęcia historyczne dla uczniów klas VII-VIII. Powstaną 2 grupy 8-osobowe, 2h zajęć w tygodniu przez 2 semestry dla każdej z grup;

d)     Wyjazd edukacyjny: każda grupa weźmie udział w 1 wyjeździe do Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku;

e)     Zajęcia informatyczne dla uczniów klas VII-VIII. Powstaną 2 grupy 8-osobowe, 2h zajęć w tygodniu przez 2 semestry dla każdej z grup;

f)       Wyjazd edukacyjny: każda grupa weźmie udział w 1 wyjeździe do Centrum Eksperymentu w Gdyni;

g)     Zajęcia geograficzno - fizyczne dla uczniów klas VII-VIII. Powstaną 2 grupy 8-osobowe, 2h zajęć w tygodniu przez 2 semestry dla każdej z grup;

h)     Wyjazd edukacyjny: każda grupa weźmie udział w 1 wyjeździe do Centrum Eksperymentu w Gdyni;

i)       Zajęcia dziennikarskie dla uczniów klas VII-VIII. Powstaną 2 grupy 8-osobowe, 2h zajęć w tygodniu przez 2 semestry dla każdej z grup;

j)       Wyjazd edukacyjny: każda grupa weźmie udział w 1 wyjeździe do redakcji gazety w Gdańsku;

k)     Warsztaty wspierające rozwój kompetencji miękkich - 3 dniowy wyjazd dla uczestników wszystkich grup.

ZADANIE 6: Doskonalenie nauczycieli

e)     Szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć matematyczno-przyrodniczych metodą eksperymentu – 4 nauczycieli;

f)       Szkolenie: Praca metodą projektu – 10 nauczycieli;

g)     Szkolenie: Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów – 10 nauczycieli;

h)     Trening umiejętności wychowawczych – 10 nauczycieli;

i)       Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego – 1 nauczyciel;

j)       Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej – 1 nauczyciel.

 § 4

Zasady rekrutacji

 

 1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna w składzie: Koordynator, Pedagog szkolny, Wicedyrektor, nauczyciel przedmiotu. Komisja odpowiedzialna jest za przeprowadzenie procesu rekrutacji uczestników/ uczestniczek projektu wg procedury określonej w niniejszym Regulaminie.
 2. O uczestnictwo w Projekcie mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

I. UCZNIOWIE:

a)    uczęszczają do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach;

b)    złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 1a do niniejszego Regulaminu);

c)    przedstawią zgodę rodzica na udział w projekcie.

Podczas rekrutacji dodatkowo weryfikowane będą:

1. Zajęcia terapeutyczne:

a)   posiadane orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej: im większe trudności tym większe pierwszeństwo – 1 pkt;

b)   ocena sytuacji rodzinnej (weryfikacja: na podstawie opinii wychowawcy) – od 1 do 10 pkt.

2. Zajęcia rozwijające:

a)   ocena z przedmiotu (weryfikacja na podstawie ocen z właściwego przedmiotu: im  wyższa ocena tym większe pierwszeństwo) - ocena 6 - 6pkt, ocena 5 - 5pkt, ocena 4 - 4pkt.;

b)   udział w konkursach/olimpiadach – za każdy konkurs 1 pkt.;

c) ocena sytuacji rodzinnej (weryfikacja: na podstawie opinii wychowawcy) – od 1 do 10 pkt.

4. Szkolny Ośrodek Kariery:

a)   posiadane orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej: im większe trudności tym większe pierwszeństwo  – 1 pkt;

b)   ocena sytuacji rodzinnej (weryfikacja: na podstawie opinii wychowawcy) – im trudniejsza sytuacja tym większe pierwszeństwo – od 1 do 10 pkt.

 

II. NAUCZYCIELE:

a)   są zatrudnieni na umowę o pracę w Szkole Podstawowej w Młynarach;

b)   złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 1b do niniejszego Regulaminu);

Podczas rekrutacji premiowani dodatkowo będą nauczyciele: 

a)   nauczyciele z małym stażem pracy (weryfikacja: im niższy staż pracy tym większe pierwszeństwo – do 10 lat- 2pkt, powyżej 10 lat - 1pkt.;

b)   nauczyciele powyżej 40 roku życia – do 40 lat - 1pkt, powyżej 40l. - 2pkt.;

c) nauczyciele nauk matematyczno-przyrodniczych – 1 pkt.

III. RODZICE:

a)   są rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach;

b)   złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 1b do niniejszego Regulaminu);

c)   są rodzicami dziecka posiadającego opinię/orzeczenie – od 1 do 10 pkt;

d) są rodzicami dziecka potrzebującego indywidualnego podejścia wychowawczego (weryfikacja: opinia pedagoga) - od 1 do 10 pkt;

 1. Warunkiem zakwalifikowania do projektu jest podpisanie przez każdego uczestnika deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z zakresem danych, stanowiących załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu.
 2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, tj. we wrześniu 2019r i we wrześniu 2020 – rekrutacja uzupełniająca.
 3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

a)   powołanie Komisji Rekrutacyjnej;

b)   akcja informacyjno- promocyjna, rozpoczęcie procesu rekrutacji – wszelkie informacje na bieżąco umieszczane na tablicach informacyjnych Szkoły Podstawowej, stronie internetowej, przekazywane podczas lekcji, zebrań i rad pedagogicznych;

c)   złożenie formularzy zgłoszeniowych w biurze projektu;

d)   podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do Projektu – Decyzja Komisji Rekrutacyjnej,
w porozumieniu z osobami wyłonionymi do prowadzenia zajęć

e)   podanie do wiadomości kandydatów wyników rekrutacji:

-       listy uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do poszczególnych grup zajęciowych,

-       ewentualnej listy rezerwowej

f)     podpisanie Deklaracji Uczestnictwa oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody
a przetwarzanie danych osobowych wraz z zakresem danych, stanowiących załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu. Podpisanie Deklaracji Uczestnictwa jest równoznaczne
z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Projektu.

g)   podanie do wiadomości harmonogramu planowanych zajęć;

h)   stworzenie ostatecznych list uczestników/ uczestniczek zajęć i list rezerwowych (po uwzględnieniu rezygnacji, przemieszczeń, wyników losowań i prezentacji);

i)     poinformowanie uczestników/ uczestniczek o zakwalifikowaniu do poszczególnych grup zajęciowych.

 1. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału
  w zajęciach, będą umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji Uczestnika/ Uczestniczki z udziału w zajęciach w ramach Projektu, osoby z listy rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do zajęć.  

 

§ 5

Zasady uczestnictwa w projekcie

 

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu:

 1. Każdy Uczestnik/ Uczestniczka ma prawo do:

a) nieodpłatnego udziału w Projekcie,

b) udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,

c) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,

d) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,

e) opuszczenia maksymalnie 20% zajęć bez usprawiedliwienia (w przypadku uczniów – podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego). Opuszczenie większej ilości zajęć bez usprawiedliwienia jest podstawą do skreślenia z listy uczestników.

 1. Każdy Uczestnik / Uczestniczka zobowiązany jest do:

a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,

b) aktywnego i systematycznego udziału w działaniach projektowych oraz zachowania zgodnego z zasadami określonymi w Regulaminie,

c) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia w przypadku nieobecności na zajęciach,

d) wypełnienia ankiety oceniającej oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu,

e) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w Projekcie.

f) Szkoła Podstawowa w Młynarach zapewnia uczestnikom/ uczestniczkom Projektu będących uczniami i nauczycielami wyżywienie w ramach organizowanych w projekcie wyjazdów edukacyjnych i szkoleń. 

 

§ 6

Zasady rezygnacji z udziału Projektu

 

 1. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja uczestnika / uczestniczki z udziału w Projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą
  i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego w ciągu 7-miu dni od momentu wskazanych przyczyn (w przypadku uczniów - przez rodzica lub opiekuna prawnego).
 2. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających 20% wymiaru zajęć, Realizator Projektu ma prawo skreślić uczestnika/ uczestniczkę z grupy.
 3. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje utworzenie list rezerwowych uczestników.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki lub skreślenia z grupy jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika/ uczestniczki z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 6.
  W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/ Uczestniczki z udziału w Projekcie, Realizator Projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów. 

 § 7

Monitoring i kontrola

 

 1. Uczestnicy/ Uczestniczki podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
 2. Uczestnik/ Uczestniczka zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.
 3. Realizator w trakcie realizacji projektu przeprowadzi badania ewaluacyjne.
 4. W trakcie trwania Projektu Koordynator wraz ze Specjalistą ds. monitoringu i ewaluacji na bieżąco monitorować będą poziom zadowolenia z uczestnictwa poprzez obserwację, rozmowy z prowadzącymi zajęcia i rozmowy z uczestnikami/uczestniczkami – wszelkie wynikłe z tego zastrzeżenia, modyfikacje, zalecenia i uwagi wymagają formy pisemnej.
 5. Przez cały okres trwania projektu – na bieżąco monitorowany będzie również poziom zaawansowania osiąganych celów projektu oraz zgodność z założeniami wniosku
  o dofinansowanie. 

 § 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnik / uczestniczka zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Młynarach 
 3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej Projektu.
 4. Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Biurze projektu, oraz na stronie internetowej Projektu.  

 

Młynary dn.: 19.08.2019                                  Zatwierdzam: Jan Radziszewski

Dzisiaj jest 22 kwietnia 2024 Imieniny obchodzą:
Kaja, Leon, Łukasz

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary