Company Logo

PROJEKT "MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ"

PROJEKT „MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ”
był realizowany w 2008 roku
w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży
„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”Beneficjentami projektu byli uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas I-III uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Młynarach
oraz Szkoły Podstawowej w Błudowie, pochodzący ze środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego. Program zakładał organizację zajęć warsztatowych (warsztaty socjoterapeutyczne dla pięciu ośmioosobowych grup). Podczas spotkań wykorzystywane były różnorodne metody pracy, między innymi: terapia ruchem, zabawo - i bajkoterapia, trening umiejętności społecznych. Dzięki silwoterapii uczniowie uczyli się obcowania z przyrodą, a podczas wyjazdów do kina i teatru kształcili prawidłowe zasady korzystania z dóbr kultury. Zajęcia miały charakter cyklicznych spotkań, mających określoną, uporządkowaną strukturę zgodną z zasadami prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych. Program zakładał również wyjazdy, które spełniały funkcję terapeutyczną. Podczas projekt zostały zorganizowanie następujące wyjazdy:
do Gospodarstwa Agroturystycznego „STADNINA” w Sokolniku, wyjazdy do Multikina oraz do Teatru Dramatycznego w Elblągu.

Realizatorami projektu były: Małgorzata Kosińska i Mariola Boll

Indywidualizacja I-3 SP

Indywidualizacja I-3 SP

     Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” realizowany był w roku szkolnym 2011/2012. Uczestnikami tego projektu byli uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w  Zespole Szkół w Młynarach a także Szkoły Podstawowej w Błudowie.

     Zajęcia te miały charakter warsztatowy, podczas których wykorzystywane były różnorodne metody pracy i atrakcyjne środki dydaktyczne. Celem zajęć realizowanych podczas tego projektu było rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie w rozwoju uczniów mających wszelakiego rodzaju  trudności w nauce.

     W ramach tego projektu realizowane były następujące zajęcia:

1. Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu: osoby prowadzące-  Bogusława Chechłowska, Jolanta Niewińska, Anna Zalewska

2. Zajęcia dla uczniów z trudnościami matematycznymi: osoba prowadząca- Danuta Bukowska

3. Logopedia- Sylwia Waśniewska

4. Zajęcia dla uczniów ze zdolnościami matematyczno- przyrodniczymi: osoba prowadząca- Wioletta Kisiel , w/z Edyta Rożak

5. Zajęcia dla uczniów ze zdolnościami plastycznymi: osoba prowadząca- Jadwiga Lichołat

6. Socjoterapia: osoba prowadząca- Małgorzata Kosińska

7. Gimnastyka korekcyjna: osoba prowadząca- Marek Niewiński

 

Opracowanie: Wioletta Kisiel, Jadwiga Lichołat, Jolanta Niewińska

Iskierka nad mogiłą

 


Projekt.:”Iskierka nad mogiłą. Opieka nad ewangelickim cmentarzem w Płonnym” został zrealizowany w roku szkolnym 2006/2007. Był współfinansowanym przez Fundację Wspierania Wsi w ramach konkursu „Kultura bliska”


Opis projektu:
 Realizacja projektu cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko środowiska szkolnego, ale także społeczeństwa i władz lokalnych. Udało się zrealizować wszystkie pomysły jakie zostały umieszczone w szczegółowym harmonogramie prac. Do udziału bezpośredniego i pośredniego zaangażowało się 245 uczniów i cała Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Młynarach, także rodzice dzieci aktywnie brali udział w podjętych działaniach, zwłaszcza mieszkańcy miejscowości Płonne, m.in. jeden z rodziców usuną krzewy porostające granicę cmentarza z jego polem itp, pomagali w ustalaniu historii cmentarza,  a także w gromadzeniu informacji o przedwojennych mieszkańcach Płonnego. Władze lokalne przychylnie były nastawione do projektu, pomagały w pracach porządkowych, wystosowały pismo do Konserwatora Zabytków w Elblągu o podjętych działaniach.
W okresie od 1 września 2006 do 30 czerwca 2007 zrealizowano następujące działania:

• Przeprowadzono systematyczne prace porządkowo-renowacyjne cmentarza
• Przygotowano tablicę informacyjną z krótką historią cmentarza.
• Zebrano informacje o historii cmentarza.
• Organizowano  lokalne  wycieczki (środowiska szkolne):
*Rajd rowerowy pt.:”Szlakiem poniemieckich cmentarzy w gminie Młynary. Błudowo – Nowe Monasterzysko” – 23.09.2006
*Rajd rowerowy pt.:”Szlakiem poniemieckich cmentarzy w gminie Młynary. Młynarska Wola - Sąpy” – 17.10.2006
*Wycieczka do Izby Pamiątek Tadeusza Balickiego w Młynarach. – 05.12.2006
*Spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Miłośników Młynary – 15.12.2006
*Wycieczka do Muzeum Etnograficzno –Archeologicznego w Elblągu – :”Prusowie – kultura i religia” – 18.04.2007
*Wycieczka do świątyni ewangelicko  - prawosławnej w Pasłęku, w celu poznania ewangelickiego obrzędu religijnego. – 27.04.2007
*Wyjazd do Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach  oraz Konserwatora Zabytków w Olsztynie w celu zebranie potrzebnych materiałów – 25-26.05.2007
• Uczniowie stworzyli  prezentacje multimedialne o ewangelickich cmentarzach na terenie gminy Młynary, z szczególnym uwzględnieniem cmentarza w Płonnym, folderów, Stworzono następujące prezentacje:
*”Ewangelicki cmentarz w Płonnym”
*”Ewangelicki cmentarz w Błudowe”
*”Ewangelicki cmentarz w Nowym Monasterzysku”
*”Ewangelicki cmentarz w Sąpach”
*”Ewangelicki Kościół w Błudowie”
* „Ewangelickie cmentarze, które zniszczono po wojnie na terenie gminy Młynary”
*”Projekt Iskierka”
Przygotowano 5 gazetek ściennych o następującej tematyce:
  *”Realizujemy projekt pt.: Iskierka nad mogiłą”
* Rajd rowerowy pt.:”Szlakiem poniemieckich cmentarzy w gminie Młynary. Błudowo – Nowe Monasterzysko”
*Rajd rowerowy pt.:”Szlakiem poniemieckich cmentarzy w gminie Młynary. Młynarska Wola - Sąpy”
*Prace porządkowo –renowacyjne na cmentarzu w Płonnym”
* Nasze miejscowości przed wojną i współcześnie”
 
• Przeprowadzono wywiady z obecnymi mieszkańcami Płonnego o cmentarzu.
• Stworzono mapę gminy z ewangelickim cmentarzami  wraz z raportami.
• Współpracowano: z urzędem gminy, z Towarzystwem Miłośników Młynar, z konserwatorem zabytków,  z mediami lokalnymi,  z instytucjami i stowarzyszeniami mniejszości narodowych (niemieckie).
• Włączono cmentarz do kanonu atrakcji turystycznych gminy Młynary.
• Wdrożono tematy o cmentarzach do międzyprzedmiotowej ścieżki „Edukacja regionalna”.
• Zgromadzono  informacje o przedwojennej ludności niemieckiej.                           
• Spotkanie ”Historia bliska nam”- podsumowanie i zakończenie projektu. Ognisko uczestników projektu – 30.06.2007

Efekty wymierne
 - dokonano prac porządkowo – renowacyjnych cmentarza w Płonnym:
 *posprzątanie , usunięcie krzewów,
 *zasadzenie roślin ozdobnych
 *zamontowanie schodów i mostka do cmentarza
 *zamontowanie tablicy informacyjnej i bramki
 * stworzenie mapki cmentarza
- powstanie materiałów dydaktycznych: gazetki, prezentacje multimedialne, mapka

Efekty niewymierne
- rozwinęło wśród młodzieży i społeczności lokalnej poczucia odpowiedzialności za dorobek kulturowy poprzednich pokoleń,
-nauczyło otwartości na inne narodowości, kultury i religie.
 - rozwinęło lokalny patriotyzm
 - zaktywizowało społeczność lokalną do pamiętania i poszanowania innych narodów zamieszkujących te tereny
 - rozwinęło zainteresowania kulturą i  historią europejską
- nauczyło pracy w grupie
- nauczyło poszukiwań źródeł historycznych i właściwą ich interpretację,
- pozwoliło poznać naród, kulturę i religię niemiecką

Koordynatorzy porjektu: Jan Radziszewski, Ewa Nisiewicz, Waldemar Nisiewicz

Szkolne Centrum Badawcze - monitoring środowiska rzeki Baudy

Szkolne Centrum Badawcze

Wczoraj-Dziś-Nasze jutro

 

 

Projekt „Wczoraj- dziś- nasze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1.2 realizowany był od 01 października 2008 do 30 września 2009 roku
w Zespole Szkół w Młynarach
.

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 168 uczniów w wieku 11-16 lat. Byli to uczniowie klas 5-6 dwóch szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej w Błudowie i Szkoły Podstawowej w Młynarach) oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum w Młynarach.

W ramach projektu odbywały się popołudniowe zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli Zespołu Szkół, warsztaty oraz wyjazdy edukacyjne.

a) Prowadzono zajęcia 10 grup:

1.      Grupa dziennikarska- uczniowie poznawali podstawowe gatunki dziennikarskie, elementy prawa prasowego, zasady redagowania gazety. Systematycznie ukazywała się gazetka szkolna „Młynek”. Młodzież brała udział w warsztatach dziennikarskich prowadzonych w redakcji Dziennika Elbląskiego. Grupa dziennikarska w ramach warsztatów przygotowała również specjalny dodatek do Dziennika Elbląskiego, który ukazał się wraz z gazetą w czerwcu 2009 roku.

2.      Klub Europejski- młodzież przygotowała dokumentację historyczną Młynar, która została wykorzystana w opracowanej przez uczniów publikacji „Młynary - przewodnik turystyczny”, wystawy fotograficznej „Młynary - wczoraj i dziś”, tablic informacyjnych
o wybranych zabytkach miasta.

3.      Grupa informatyczna- oprócz stworzenia strony internetowej, wspierała pozostałe grupy w takich działaniach jak: obróbka zebranego materiału, przygotowanie ogłoszeń itp. Podczas zajęć młodzież uczyła się tworzenia stron internetowych, obróbki zdjęć, tworzenia fotomontaży, które zostały wykorzystane również w publikacji „Młynary- przewodnik turystyczny”, jak również pokazane szerszej publiczności w wystawie fotograficznej „Młynary- wczoraj i dziś”.

   Grupy językowe: angielska i niemiecka- każda z grup przygotowała wersje językowe wspomnianej dokumentacji. Dzieci, poprzez aktywne metody nauczania, poszerzały swoje kompetencje językowe i zdobywały nowe umiejętności.

  Grupa filmowa - młodzież stworzyła film o Młynarach, którego premiera odbyła się podczas Festyny Rodzinnego w czerwcu 2009r. Wówczas film obejrzało ok. 500 osób. W czasie zajęć młodzież gromadziła niezbędne materiały, zdjęcia, układała scenariusz filmu. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach filmowych prowadzonych przez filmowca, podczas których nauczyli się podstawowych technik filmowych, operowania kamerą, montowania filmów.

Grupa kulturalna, składająca się z zespołu wokalnego i grupy teatralnej. Uczniowie tych grup przygotowywali oprawę artystyczną imprez kulturalnych. W ramach zajęć muzycznych szkolili swój warsztat wokalny, natomiast grupa teatralna tworzyła scenariusze przedstawień, przygotowywała stroje, dekoracje, choreografię. Grupa kulturalna uczestniczyła również w warsztatach teatralnych w Teatrze Dramatycznym
w Elblągu i warsztatach teatralnych prowadzonych przez instruktorów z Kaczego Bagna. Miejsca Inicjatyw Pozytywnych. Podczas zajęć młodzież uczyła się gry na bębnach afrykańskich, chodzenia na szczudłach, tańca z ogniem. Dodatkowo dla grupy wokalnej przeprowadzono profesjonalne warsztaty wokalne z instruktorem śpiewu.

Grupa przyrodnicza- uczniowie tej grupy opracowali dokumentację  dotyczącą walorów przyrodniczych naszej gminy, monitorowali czystość rzeki Baudy. Młodzież rozwijała zainteresowania chemią. Zorganizowali również pokaz chemiczny, na który przybyli mieszkańcy Młynar.

Grupa naukowa - skupiała młodzież zdolną, która rozwijała umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych. Grupa zorganizowała również Szkolny Festiwal Nauki.

Dodatkową atrakcją dla uczestników projektu były wycieczki. Odbyło się 13 wyjazdów edukacyjnych:          Teatr       Dramatyczny w Elblągu – sztuka „Czego nie widać”, Teatr Muzyczny w Gdyni – sztuka „Foot Loose”, „Piękna i Bestia”, Teatr Lalek w Olsztynie- sztuka „Wszystkie myszy lubią ser”, Park Technologiczny w Gdyni, Telewizja Olsztyn, Radio Olsztyn, Festiwal Nauki w Elblągu, Multikino w Elblągu – kino feryjne- film „Madagaskar”, Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Elblągu, Stacja Badawcza na Helu, Gospodarstwo Agroturystyczne w Sokolniku – podsumowanie projektu, Zielona Szkoła w Junoszynie, Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych- warsztaty artystyczne.

Zajęcia pozalekcyjne cieszyły się dużą popularnością i wysoką frekwencją. Młodzież chętnie uczestniczyła w podejmowanych działaniach, wykazywała się dużym zaangażowaniem i aktywnością. Niewątpliwą wartością projektu była ścisła współpraca wszystkich grup, których poszczególne działania prowadziły do ukazania Młynar jako miejsca, z którym mieszkańcy są związani poprzez historię (wczoraj) i teraźniejszość (dziś), jak również ciągłe wskazywania uczniom potrzeby inwestowania w przyszłość- w nasze jutro, głównie poprzez naukę, która może być niezapomnianą przygodą.

 

ZPB Innowacje

W  Zespole Szkół w Młynarach od dwóch lat realizowany jest  Projekt pt: „Zajęcia praktyczno-badawcze - INNOWACJE”.  Inicjatorem pilotażowego programu wdrożenia nowego przedmiotu w szkołach podstawowych i gimnazjach jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno –Oświatowych  Euro- Link. Projekt realizowany jest w partnerstwie formalnym z Uniwersytetem Gdańskim oraz partnerstwie wspierającym, na które składa się współpraca z przedstawicielami placówek oświatowych zaangażowanych w realizację Projektu. Są to:

 

·        Szkoła Podstawowa Nr 9 w Elblągu

·        Szkoła Podstawowa Nr 21 w Elblągu

·        Zespół Szkół Nr 1 w Elblągu, w skład którego wchodzą SP Nr 11 i Gimnazjum Nr 4

·        Gimnazjum Nr 1 w Elblągu

·        Gimnazjum Nr 2 w Elblągu

·        Zespół Szkól Powszechnych w Pasłęku, w skład którego wchodzą SP Nr 3 i Gimnazjum Nr 2

·        Zespół Szkół w Młynarach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

 

Część dydaktyczna projektu realizowana jest w okresie  od 01.05.2011 do  30.06.2013 i składa się z następujących etapów:

 

·        Etap 1- część wstępna ( maj-czerwiec 2011 )

·        Etap 2- ( wrzesień 2011- czerwiec 2012 )

·        Etap 3- ( wrzesień 2012 – czerwiec 2013 )

 

Podczas Etapu 2 Projektu realizowano  dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej, których celem było kształtowanie umiejętności praktyczno- badawczych z zakresu przedmiotu szkolnego przyroda  i przedmiotów szkolnych: biologia, fizyka, chemia  dla uczniów kl.I-III gimnazjum. Kontynuacja tego typu zajęć rozpocznie się od września 2012 r. w trakcie realizacji Etapu 3.

 

Na zajęciach wprowadzane są metody aktywizujące, metody projektu, doświadczeń,  prac badawczych, eksperymentów, pokazów i prezentacji dokonywanych przez Beneficjentów. Wszystko to po to, aby uczniowie mieli możliwość całościowego poznawania  świata przyrody. Wiele ciekawostek, zjawisk i tajemnic zachodzących wokół nas, uczeń będzie miał możliwość  odkrywania samodzielnie, w oparciu o własne spostrzeżenia. Zajęcia  praktyczne połączone z poznawaniem  i wyjaśnianiem  zjawisk przyrodniczych, czynią  naukę przystępną, zrozumiałą  i  ciekawą. Dziecko często nie dostrzega i nie rozumie otaczającej  przyrody, dlatego trzeba nauczyć go patrzeć, przyzwyczajać do obserwowania, zastanawiania się, dostrzegania zmian zachodzących  pod wpływem różnych czynników i według określonych praw. Te i inne  umiejętności, poszerzanie swojej wiedzy  uczeń  uzyska poprzez  aktywnie  uczestnictwo w zajęciach ZPB. Wyniki pracy Beneficjentów  będą systematycznie zamieszczane na platformie internetowej IPI. To jeszcze bardziej zmobilizuje uczniów do wytrwałej i rzetelnej pracy.

 

Akademia Młodych Noblistów

 

 

Od grudnia 2010 do czerwca 2013 roku uczniowie  Publicznego Gimnazjum w Młynarach brali udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu AKADEMIA MŁODYCH NOBLISTÓW realizowanego przez Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Zajęcia odbywały się w trzech Laboratoriach:

1. Laboratorium ICT prowadzone przez panią Ewę Nisiewicz
2. Laboratoriu Języka Angielskiego prowadzone przez panią Edytę Wasiluk - Jarosz
3. Laboratorium biologiczno - chemiczne prowadzone przez panią Annę Kołodziej - Rabiczko

Każdy uczestnik projektu mógł korzystać z każdego Pogotowia Laboratoryjnego oraz spotkań z doradcą zawodowym.

W ramach projektu „Akademia  Młodych Noblistów” uczniowie wzieli udział w:
- warsztatach edukacyjnych,
- wycieczkach edukacyjnych,
- spotkaniach z ludźmi z pasją,
- letnich i zimowych obozach edukacyjnych.

Akademia Uczniowska

Program Akademia uczniowska realizowany był w latach 2009 - 2014. Obejmował ponad 37 000 uczniów z 300 gimnazjów z pięciu województw, w tym i nasze gimnazjum.

 Program obejmował przedmioty przyrodnicze: biologię, chemię, fizykę oraz matematykę.

 W ramach programu AU nauczyciele uczestniczyli w  kursach  internetowych: Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie” oraz „Projekty edukacyjne Akademii uczniowskiej prowadzone z udziałem mentorów i ekspertów. Uczniowie zaś brali udział w  ciekawych zajęciach  pozalekcyjnych  - Szkolnych Kołach Naukowych (SKN) oraz wyjazdach edukacyjnych.

Do udziału w Szkolnych Kołach Naukowych zapraszani są byli uczniowie nie zależnie od zdolności, płci oraz poziomu edukacyjnego. Gimnazjaliści pracowali w 12- 15 osobowych grupach. Każdy gimnazjalista wziął udział  w dwóch SKN z różnych przedmiotów, przygotowując i prowadząc eksperymenty oraz obserwacje, zajęcia z pytaniem problemowym, a także tworząc gry edukacyjne. Uczniowie wcielali się w role nauczyciela, przygotowując karty pracy i prowadząc zajęcia dla kolegów i koleżanek oparte na technikach eksperymentalnych. Uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w dwóch wyjazdach edukacyjnych: wzięli udział w zajęciach w Akwarium Morskim w Gdyni oraz w „Błękitnej Szkole” w stacji badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Dzisiaj jest 20 maja 2024 Imieniny obchodzą:
Aleksander, Bernardyn, Bazyli

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary