Company Logo

Ekologiczny konkurs poetycki

REGULAMIN KONKURSU POEZJI EKOLOGICZNEJ

pt. „ Jak segregować wiesz, napisz o tym wiersz”

I. Cele konkursu:

Cel główny:  włączenie uczniów do aktywnego udziału  w uświadamianiu o potrzebie dbania o  środowisko naturalne naszego kraju, a także kształtowanie postaw proekologicznych prowadzących do wspólnego dbania o czystość naszej planety.

Cele szczegółowe:

- propagowanie postaw ekologicznych,

- promowanie akcji ekologicznych,

- rozpowszechnianie wiedzy na temat recyklingu,

- pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz wykorzystywania odpadów w życiu codziennym,

- rozbudzanie zamiłowania i szacunku do przyrody,

- rozbudzanie świadomości i odpowiedzialności za dobro wspólne,

- doskonalenie umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnej (list otwarty),

- rozwijanie wśród uczniów twórczego myślenia i kreatywności (tekst poetycki)

II. Organizatorzy: 

Organizatorem konkursu SP w Młynarach

III. Adresaci konkursu

Konkurs ma zasięg szkolny

 1. Uczniowie klas III – VIII szkoły podstawowej

IV. Założenia konkursowe:

 1. Konkurs rozpoczyna się 20.12.2021 i trwa do dnia 17.01.2022. Prace konkursowe, zgodne w wymaganiami konkursowymi, prosimy oddać do polonistek
  ( Urszuli Białobrzeskiej, Justyny Czubak, Beaty Kucharzewskiej). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 22.01.2022. Lista zwycięzców zostanie podana na stronie internetowej szkoły. Najlepsze utwory zostaną opublikowane na stronie szkoły i w gazetce szkolnej „Młynek”.
 1. Uczestnik konkursu musi napisać tekst liryczny (wiersz) o tematyce ekologicznej (propagowanie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem recyclingu, segregowania śmieci)
 1. Wiersz powinien liczyć co najmniej 8 wersów.
 2. Tekst powinien być poprawny zarówno pod względem ortograficznym, jak i interpunkcyjnym.
 3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 teksty.
 4. Prace powinny być przyniesione w wersji papierowej- drukowanej i w wersji elektronicznej
 5. Prace konkursowe powinny być opatrzone metryczką, zawierającą dane:

- imię i nazwisko ucznia,

- klasa

 1. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs muszą być samodzielne, wcześniej niepublikowane i nienagradzane w konkursach, napisane w języku polskim.

V. Komisja Konkursowa

Komisja Konkursowa składa się z nauczycieli języka polskiego i nauczycieli przyrody i biologii.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków odwoławczych.

VI. Nagrody

Nagrody ufundowane przez firmę Koma zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

1. I, II, III miejsce w kategorii wiekowej: III-IV klasa szkoły podstawowej

2 I, II, III miejsce w kategorii wiekowej: V-VIII klasa szkoły podstawowej

Nagrody:

Rozdanie nagród nastąpi 21.01.2022r.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie.

VII. Postanowienia końcowe

1. We wszystkich  sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator konkursu.

2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://zs.mlynary.edu.pl/

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Dzisiaj jest 18 maja 2022 Imieniny obchodzą:
Alicja, Feliks, Eryk

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary