Company Logo

O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2021

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Przekazujemy Wam wstępne informacje dotyczące egzaminów ósmoklasisty!

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach: 

TERMIN GŁÓWNY:

25 maja 2021r. j. polski, godz. 9:00, ( wtorek)

26.maja 2021r.- matematyka, godz. 9:00, ( środa)

27 maja 2021r.- język obcy, godz. 9:00. ( czwartek)

TERMIN DODATKOWY:

 język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 

Do 30 września 2020r. należy dokonać na piśmie wyboru języka obcego, z którego uczeń będzie zdawać egzamin.

Wyniki egzaminów będą znane 2 lipca 2021r. a zaświadczenia zdający otrzymają 9 lipca 2021r.

Egzamin może być dostosowany do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a są to uczniowie:

- niesłyszący lub słabosłyszący (orzeczenie);

- niewidomi (orzeczenie);

- słabowidzący (orzeczenie);

- niepełnosprawni ruchowo (orzeczenie);

- z afazją (orzeczenie);

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (orzeczenie);

- z autyzmem w tym z zespołem Aspergera (orzeczenie);

- uczeń z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

- z przewlekłymi chorobami (orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza- zaświadczenie należy złożyć do dyrektora szkoły do 15 października 2020r.);

- uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo (zaświadczenie wydane przez lekarza- zaświadczenie należy złożyć do dyrektora szkoły do 15 października 2020r.);

- uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się- dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia (na podstawie opinii PPP);

- uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym (orzeczenie);

- uczniowie, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej);

- uczniowie mający trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej);

- uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej lub opinii PPP);

- cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka utrudnia zrozumienie tekstu na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej);

- W sytuacjach losowych, które wydarzą się po 15 października 2020r. zaświadczenia od lekarza mogą być złożone w późniejszym terminie.

5. Dostosowanie warunków i form egzaminów dla powyższych uczniów, w zależności od rodzaju dysfunkcji może odbywać się poprzez:

- zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym u cznia

-zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

- wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

- odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów

- ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

-  zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem.

Szczegółowe informacje o tym, którzy uczniowie będą mieli zaproponowane dostosowania egzaminów, rodzice otrzymają na piśmie do 20 listopada 2020r.

7. Do 25 listopada 2020r. rodzice będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

W razie wątpliwości i pytań zachęcamy do kontaktu z wychowawcą lub dyrekcją szkoły.

 

Dzisiaj jest 30 października 2020 Imieniny obchodzą:
Zenobii, Edmunda, Przemysława

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary